1. علیرضا سهیلی , حسین حسنی , روش مونت کارلو برای حل معادلات بکر-دورین بامتوسط مونومر ثابت , مدل سازی پیشرفته ریاضی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱-۱۲
  2. علیرضا سهیلی , محمد هادی مصلحی , تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی , فرهنگ و اندیشه ریاضی , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱-۲۲